Zápis z valné hromady 3. 6. 2017 Tisk

Zápis z valné hromady ZS A.I.C.E. ČR konané dne 3.6.2017

-      zahájení VH bylo o 15 minut odloženo z důvodu, že dle stanov se nesešel potřebný počet členů, aby jednání bylo usnášeníschopné

-      všemi přítomnými byl odsouhlasen návrh programu a zapisovatelka

-      po přednesení zpráv dle bodu 2.- 4. programu byli přítomní seznámeni   s plánem akcí na další období, návrhem rozpočtu a potvrzeno složení výboru i kontr. komise, dále byla odsouhlasena účetní uzávěrka 2016

-      jednomyslně byla odsouhlasena stávající výše člen. přísp. na rok 2018

a výborem navržen Bohuslav Kulík na čestného člena ZS (schváleno)

-      v nastalé diskusi se nejvíce řešila problematika funkčnosti webu ZS a jeho aktualizace. Bylo navrženo přejít k jinému provozovateli a sdělit Jiřímu Zedníkovi, aby oficiálně ukončil funkci administrátora a převedl práva na Jiřího Vachtla, adresu na zasílání faktur změnit do sídla ZS.

-      předseda požádal přítomné členy a zástupce klubů, aby do konce roku sdělili aktuální adresy a kontakty (tel.+ e-mail) na vedení klubů, techniky, dílny a prodejce ND ve svém okolí, kde pomohou v nouzi s našimi vozy

-      všichni dostali pozvánku na další ročník Retrojízdy, kam ZS poskytne ceny pro kategorii vozidel DDR, výroční výlet se uskuteční 21.10.2017

-      výbor byl pověřen pokusit se zajistit sraz v kempu Mosqito 1.-3.6.2018 a připravit program na svých dalších schůzích v září i březnu příštího roku

-      bylo sděleno, že z důvodu EET se již nebudeme zabývat prodejem ND

-      členové byli požádání o pomoc se zajištěním sponzorství našich akcí

-      diskuze uzavřena v 19,50 h a byl přednesen návrh usnesení (schválen)

-      valná hromada byla následně skončena a pokračoval kulturní program

   přílohy: - prezenční listina

      - program a usnesení

 

       Usnesení z Valné hromady ZS A.I.C.E. ČR  dne 3.6.2017

                   (místo konání kemp Mosqito u Jetřichovic)

Valná hromada přijímá a schvaluje: -   zprávu o činnosti

-      zprávu o hospodaření

-      zprávu kontrolní komise

-      návrh rozpočtu a výši čl.příspěvků

-      přijetí členů a plán na další období

-      účetní a pokladní uzávěrku

-      B.Kulíka čestným členem ZS

-      složení výboru a KK beze změn

Valná hromada ukládá výboru:  - informovat členy o chystaných akcích

-      aktualizovat a zprovoznit web ZS

-      více propagovat činnost v médiích

-      reagovat na změny v legislativě

Valná hromada doporučuje:  kontaktovat další majitele 2T vozů (členství)

                                              aktualizovat adresář pomoci i klubů do 31.3.

                                              zajistit konání příštího srazu + VH v termínu

                                              1.- 3.6. 2018 na stejném místě

  Schváleno všemi přítomnými členy dle prezenční listiny.

                                Zápis z VH provedla Jana Svobodová - odhlasováno