Zápis z valné hromady 2. 6. 2018 PDF Tisk Email

Zápis z valné hromady ZS A.I.C.E. ČR konané dne 2.6.2018

-      zahájení VH bylo o 15 minut odloženo z důvodu, že dle stanov se nesešel potřebný počet členů, aby jednání bylo usnášeníschopné

-      všemi přítomnými byl odsouhlasen návrh programu a zapisovatelka

-      po přednesení zpráv dle bodu 2.- 4. programu byli přítomní seznámeni   s plánem akcí na další období, návrhem rozpočtu a potvrzeno složení výboru i kontr. komise, dále bylo odsouhlaseno přijetí 3 nových členů

-      jednomyslně byla odsouhlasena stávající výše člen. přísp. na rok 2019

platba na účet i hotově, na vědomí vzaty informace o opatření k GDPR

-      v nastalé diskusi se nejvíce řešila problematika funkčnosti webu ZS a jeho aktualizace, problematika ohledně nového měření emisí 2-taktů

-      předseda informoval přítomné členy a zástupce klubů, že s ohledem na nejasnosti ve smyslu utajování osobních údajů bude pozastaveno vydání aktualizovaného adresáře „Pomoc v nouzi“ do vyjasnění věci

-      přítomní byli pozváni na další ročník Retrojízdy 11.8., ZS poskytne ceny pro kategorii vozidel DDR, výlet do Litvínova se uskuteční 20.10.2018

-      výbor byl pověřen pokusit se zajistit kemp na sraz 31.5.-2.6. 2019 a připravit program na svých dalších schůzích v září i březnu příštího roku

-      členové byli požádání o pomoc se zajištěním sponzorství našich akcí

-      bylo hlasováno, kdy členství zanikne při neplacení členských příspěvků, zvítězila variata po 3 letech, tedy že za dva roky je možno dopl.zpětně

-      diskuze uzavřena po 18 h a dále přednesen návrh usnesení (schválen)

-      valná hromada byla následně skončena a pokračoval kulturní program

                                                                             zapisovatel Jana Svobodová

   Odsouhlasený program VH

      1. Zahájení, navržení programu, volba zapisovatele

      2. Přednesení zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření

      3. Odsouhlasení přijetí nových členů

      4. Přednesení návrhu rozpočtu na rok 2019

      5. Zpráva kontrolní komise

      6. Seznámení s plánem činnosti na rok 2019

      7. Projednání výše člen.příspěvků na další období

      8. Informace o opatření ohledně zavedení GDPR

      9. Diskuze a pozvání na další akce v letošní sezóně

     10.Přednesení návrhu a odsouhlasení usnesení

     11.Návrh konání srazu a VH v příštím roce.  Závěr.

 

       Usnesení z Valné hromady ZS A.I.C.E. ČR  dne 2.6.2018

                   (místo konání kemp Mosqito u Jetřichovic)

Valná hromada přijímá a schvaluje: -   zprávu o činnosti

-      zprávu o hospodaření

-      zprávu kontrolní komise

-      návrh rozpočtu a výši čl.příspěvků

-      přijetí členů a plán na další období

-      odeslat na servr trabime 1.000,Kč členství zanikne po 3 letech nepl.

                                                        

Valná hromada ukládá výboru:  - informovat členy o chystaných akcích

-      aktualizovat a zprovoznit web ZS

-      více propagovat činnost v médiích

-      reagovat na změny v legislativě a hájit zájmy majitelů starších vozů

-      zpracovat směrnice dle př.GDPR

Valná hromada doporučuje:  kontaktovat další majitele 2T vozů (členství)

                                              zajistit konání příštího srazu + VH v termínu

                                              31.5.- 2.6. 2019 na Chomutovsku

                                              upravit přihlášku člena v souladu s GDPR

                                              (s možností odvolat souhlas s na os. údaje) 

                                              oslovit MD – zjednodušení měření emisí   

  Schváleno všemi přítomnými členy dle prezenční listiny.

 

  Účast dle prezenční listiny ( v souladu s GDPR nebude zveřejněna)